T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Ayancık Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Ayancık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 11/03/2020

 Derya ÇETİNKAYA  Kalite Yönetim Direktörü d.cetinkaya.jpg
 Elif SELVİKalite Verimlilik  Birim Çalışanı   


HASTANE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Kalite yönetim birimi

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Üst Yönetim, Bölüm Yöneticileri ve Bölüm Kalite Sorumlularının katılımıyla SKS kapsamında hedefler belirlenir. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçları değerlendirilir.

 • Bölüm kalite sorumluları kalite yönetim direktörü ile koordineli çalışırlar.
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılır ve kalite yönetim birimine bildirilir.
 • Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip ederler.

Kalite Yönetim Birimi öz değerlendirmeleri yönetir.

 • Yılda 1 kez öz değerlendirme yapılır
 • Öz değerlendirme öncesi süreçler planlanır.
 • Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenir.
 • Öz değerlendirme takvimi hazırlanır.
 • Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümler önceden bilgilendirilir.
 • Öz değerlendirme tüm SKS bölümlerini kapsar.

 1. Kalite Yönetim Direktörü tarafından her yılın başında Öz değerlendirme Planı hazırlanır.
 2. Öz değerlendirme ekipleri belirlenerek, hangi ekibin, hangi saatte hangi bölümü denetleyeceği belirlenerek, Öz değerlendirme takvimi planı formu hazırlanır.
 3. Hastane yöneticisinden öz değerlendirme için yazılı onay alınır.
 4. Öz değerlendirme ekibinde görevlendirilen personel, hastane yöneticisinin imzası ile görevlendirilir,
 5. Öz değerlendirme Planı hakkında bölümler önceden bilgilendirilir. Birim sorumlularına sistem üzerinden bildirim yapılır.
 6. Öz değerlendirme konusunda öz değerlendirme ekibine eğitim verilir.
 7. Belirlenen tarihte öz değerlendirmeler yapılır. İyileştirmeye açık standart maddeleri ile ilgili olarak düzeltici işlem başlatılır.
 8. Ekipler öz değerlendirmenin sonunda değerlendirme sonuçlarını kalite yönetim birimine teslim eder. Kalite Yönetim Birimi sonuçları Öz Değerlendirme sonuç raporuna geçirerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatır. Tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim birimi tarafından üst yönetime rapor edilir.
 9. Üst yönetim, klinik idari sorumluları, bölüm kalite sorumluları ve öz değerlendirme ekibinin katılımıyla öz değerlendirme sonuç toplantısı yapılır. Toplantıda bölüm bazında belirlenen hedefler ve öz değerlendirme sonuçları değerlendirilir.
 10. Değerlendirme toplantıları yılda 1 kez yapılır.

Kalite Yönetim Birimi tarafından hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirilir.

 1. Hasta memnuniyeti anketleri; bakanlığın yayınlamış olduğu Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberine uygun olarak yatan, ayaktan ve acil servis hatalarına uygulanır.
 2. Çalışan memnuniyeti anketleri bakanlığın yayınlamış olduğu Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberine uygun olarak yılda en az 2 defa (MART- EYLÜL aylarında) olmak üzere uygulanır.
 3. Hasta memnuniyet anketlerini hastane Kalite Birimi tarafından yapılmaktadır.

Hasta ve çalışanların ulaşımının kolay olduğu yerlere şikayet ve öneri kutuları yerleştirilmiştir.

 • Ayda bir defa olmak üzere Kalite Yönetim Direktörü ve Hasta İletişim Birimi Temsilcisi tarafından açılarak değerlendirilir.
 • Değerlendirme ekibinde Kalite Yönetim Direktörü, Hasta İletişim Birimi Temsilcisi ve kaliteden sorumlu Başhekim bulunur.
 • Başhekimliğe yazılı olarak bildirilir.
 • Çıkan şikayet ve öneriler ilgili birim sorumlularına yazılır. Gerekli araştırmalar ve düzeltmeler birim sorumluları tarafından gerçekleştirilir. Sonuç hakkında Kalite Yönetim Birimine yazılı olarak bildirimde bulunulur.

Kalite Yönetim Birimi SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.

 • Dokümanların hazırlaması, takibi ve revizyonu Dokümanların Yönetimi Prosedürüne uygun olarak yapılır.

Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirir.

 • Bölüm kalite sorumluları tarafından takip edilen Kalite indikatörleri belirlenen periyodik dönemlerde kalite yönetim birimi tarafından analiz edilir. Değerlendirilmesi gereken göstergeler yönetim ve ilgili birim tarafından değerlendirilir.
 • Göstergelerin izlenmesine ilişkin sorumlular birim kalite bölüm sorumluları ve kalite yönetim birimi çalışanıdır.

Sorumlulukları;

 • Verilerin düzenli olarak kalite yönetim birimine ulaştırılması,
 • Veri toplama formlarının ve otomasyondan alınan verilerin kalite yönetim

Kalite Yönetim Direktörü SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Bu  komiteler;

 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Çalışan Güvenliği Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi
 • Temizlik Komitesi
 • Enfeksiyon Komitesi

Komite Hastane Komitelerini İşleyiş Prosedürüne olarak sürdürülür.